MUTFAK GEREÇLERİ VE MOBİLYA ÜRÜNLER SATIN ALINACAKTIR

DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DERELİ BELEDİYESİ SOSYAL TESİSİ İÇİN MAL VE MALZEME ALIMI(MUTFAK GEREÇLERİ VE MOBİLYA ÜRÜNLERİ) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/929138

 

1-İdarenin
a) Adı : DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Fatih Mahallesi İsmail Naycı Caddesi No: 7 28950 DERELİ/GİRESUN
c) Telefon ve faks numarası : 4543813007 – 4543813154
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : DERELİ BELEDİYESİ SOSYAL TESİSİ İÇİN MAL VE MALZEME ALIMI(MUTFAK GEREÇLERİ VE MOBİLYA ÜRÜNLERİ)
b) Niteliği, türü ve miktarı : Dereli Belediyesi Sosyal Tesisinde kullanmak üzere 151 adet mutfak gereçleri ve 11 kalem mobilya ürünü alınması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : DERELİ BELEDİYESİ SOSYAL TESİSİ BİNASI
ç) Süresi/teslim tarihi : sözleşme imzalandıktan sonra 45 gün içerisinde tüm mal ve malzemeler teslim edilecektir
d) İşe başlama tarihi : sözleşme tarihinden itibaren 10 gün

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.10.2023 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : BELEDİYE BİNASI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile yedek parça sağlandığı konusunda belgeler
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
TS VEYA CE VEYA TSEK  BELGELERİ SUNULMALIDIR
4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
GAZBİR-GAZMER KAYIT BELGESİ
 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

  10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.