T.C.
DERELİ BELEDİYESİ
Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı    :M.28.6.DER.0.10.( Pers.İşl )-                                                                                       08 / 06  / 2009
Konu  : Disiplin Kurulu Oluşturulması.

BAŞKANLIK MAKAMINA

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkındaki Yönetmeliğin bazı maddeleri 04.07.2005 tarih ve 2005/9138 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile değiştirilmiş Yönetmelik değişikliği 21.07.2005 gün ve 25882 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Yönetmeliğin değişik 4/B-2 maddesi uyarınca ; Belediye Disiplin Kurulunun belediye başkanının veya görevlendireceği başkan yardımcısının başkanlığında encümenin atanmış üyelerinden kurulacağı;

Hakkında disiplin soruşturması yürütülen devlet memurunun üyesi olduğu sendika temsilcisinin de bu madde de belirtilen disiplin kurullarında yer alacağı, her bir disiplin kurulunda görevlendirilen temsilcinin ilgili sendika tarafından önceden bildirileceği, hükme bağlanmıştır.

Yönetmelik gereği,Belediyemiz disiplin kurulu Belediye başkanının başkanlığında,Encümenin atanmış üyelerinden  Yazı İşleri Müdürü Şenol ÖZBEK ,Mali Hizmetler Müdür Vekili Hasan GÜLENÇ ve üye olunan sendikanın işyeri temsilcisinden oluşturulmasını OLUR’larınıza arz ederim.

                                                                                                             Şenol ÖZBEK
Yazı İşleri Müdürü

O L U R
08 / 06 / 2009
K.Zeki ŞENLİKOĞLU
Belediye Başkanı